Patentová a znalecká kancelář - seznamte se s prací soudního znalce

Patentová a znalecká kancelář zabezpečuje oblast průmyslového práva pro řadu významných společností. Informujte se, potřebujete-li zabezpečit internetovou doménu a zajistit ochranu svých výrobků či celé firmy. Některá z poradenství jsou dokonce bezplatná.

Fotografie zachycující sklenici s alkoholem

Pojmy běžně užívané - rozumějte řeči patentového zástupce

Co je vynález?

Vynálezem je vyřešení technického problému, které je ve srovnání se světovým stavem techniky nové, obsahuje tzv. vynálezecký krok, pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze známého stavu techniky a je průmyslově využitelné. Přihláška se podává ve všech státech, ve kterých potenciální majitel patentu požaduje ochranu. Mezinárodní ochranu vynálezu lze nejlépe zajistit mezinárodní přihláškou patentu s využitím Patent Cooperation Treaty (PCT), podávanou prostřednictvím patentové kanceláře pana inženýra Nádvorníka.

Přihláška vynálezu musí obsahovat

Přihláška vynálezu musí splňovat náležitosti formální a obsahové.

Přihláška se skládá

 

  • z žádosti o udělení patentu na vynález
  • z popisu dosavadního stavu techniky s uvedením jeho nevýhod
  • z instruktivního popisu řešení podle vynálezu, zpravidla doplněného technickými nákresy, grafy, vzorci, sekvencemi
  • z patentových nároků
  • anotace

Podle zákona není vynálezem

 

  • objevy, vědecké teorie, matematické metody
  • pouhé vnější úpravy výrobků
  • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
  • programy počítačů
  • pouhé uvedení informace

Patent - ochranný dokument na vynález

Patenty jsou ochranné dokumenty, které se udělují na vynálezy. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám a má právo převést patent na jinou osobu. Vynález, na který byl udělen patent se nesmí bez souhlasu jeho majitele vyrábět, prodávat a ani být využíván dalšími osobami.

Doba platnosti patentu

Doba platnosti patentu je 20 let ode dne podání přihlášky za předpokladu úhrady ročních udržovacích poplatků ve lhůtě.

Průmyslové právo

Průmyslové právo upravuje vztahy v oblasti nehmotného průmyslového vlastnictví (patenty, „know-how”, ochranné známky...).

Patentový zástupce

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady.

Užitný vzor neboli „malý patent”

Užitný vzor (utility model, Gebrauchsmuster) je v praxi nazýván „malý patent”. I když má blízko k patentu, technické řešení, které je jeho podstatou a je jím po vydání osvědčení o zápisu chráněno, nemusí dosahovat dimenzí vynálezu. Požaduje se však, aby přesahovalo rámec pouhé odborné dovednosti, nebylo jen vnější úpravou výrobku, a bylo průmyslově využitelné. Užitným vzorem nelze chránit výrobní postupy. Mezinárodní ochranu poskytuje užitným vzorům podle Pařížské úmluvy asi 40 států, a to na základě přihlášky, kterou lze podat prostřednictvím patentové kanceláře v Ostravě.

Franchisingová smlouva

Franchisingová smlouva upravuje vztah mezi dvěma na sobě nezávislými subjekty, mezi poskytovatelem franchisy a příjemcem franchisy. Poskytovatel předává na základě smlouvy celkový obchodní koncept metody podnikání v určité oblasti. Příjemce získává právo provozovat činnost pod poskytovatelovým obchodním jménem, s používáním jeho ochranných známek a dalšího duševního vlastnictví a podle jeho pokynů. Poskytovatel se navíc zavazuje bránit jiným v komerčním využívání předmětů duševního vlastnictví a vůči příjemci svá práva neuplatňovat, avšak vyhrazuje si jejich využívání kontrolovat. Poskytovatel franchisy poskytuje za úplatu příjemci celý „balík” průmyslových a někdy i autorských práv s příslušným obchodním tajemstvím. Franchisingový vztah se vyznačuje komplexností licence, trvalostí (dlouhodobým fungováním) a právem poskytovatele dozírat na fungování podniku, s udělováním rad a pokynů.

Ochranná známka

Ochrannou známkou (trademark) je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou, tvarem výrobku nebo kombinací těchto prvků, které je způsobilé rozlišit výrobky nebo služby stejného druhu pocházející od různých podnikatelů a zapsané v rejstříku ochranných známek. Zapsaná ochranná známka může být označena symbolem R v kroužku, popřípadě doprovozena odkazem „Registered Trade Mark”.

Oceňování duševního vlastnictví a nehmotných statků

Oceňování duševního vlastnictví a nehmotných statků je stále ještě málo vžitou záležitostí, neboť se v tuzemsku dlouho neprovádělo. Od roku 1997 je v platnosti zákon, podle něhož se průmyslová práva včetně ochranných známek oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání.

Způsoby oceňování nehmotných statků

Nelze-li nehmotné statky ocenit, použije se tržní nebo nákladový způsob. První (tržní) způsob je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství, druhý (nákladový) na ceně, kterou by musel investor zaplatit za získání stejně užitečných náhradních nehmotných statků.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Mila Kunis dobývá Hollywood
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies