Bodový systém a pokuty – silniční zákon platný od července 2006

Všichni už jsme mnohokrát slyšeli o bodovém systému, kterým se budou trestat dopravní přestupky. Když jich sesbíráte 12, obecní úřad vám odebere řidičský průkaz. Ale kolik bodů je za jaký přestupek? Vše odhaluje naše tabulka.
Značka upozorňující na parkoviště pro osobní auta

Bodový systém a pokuty – tabulka

Dnes vám přinášíme kompletní tabulku přestupků a jejich náležitého ocenění.

Bodový systém a pokuty – jak je to se zapisováním bodů?

Policisté hned na místě odešlou bodové ohodnocení elektronickou cestou na centrálu a ta toto předá na obecní úřad, pod který spadáte. Ten má ze zákona povinnost vám body do pěti dní připsat.

Bodový systém a pokuty – budu informován o změnách?

Ne. Pokud dostanete pokutu, úřady nejsou povinny vám to oznamovat. Zažádat o to však můžete vždy.

Bodový systém a pokuty – odebírání řidičského průkazu

V případě, že dosáhnete dvanácti bodů vám policisté řidičský průkaz ponechají. Oni totiž neví, kolik bodů již máte a je jim to celkem jedno. O odebrání budete informováni písemně a máte pět dní na doručení dokladu příslušnému úřadu

Bodový systém a pokuty – navrácení řidičského průkazu

O navrácení můžete zažádat po roce s tím, že musíte absolvovat přezkoušení ze způsobilosti k řízení vozidla.

Bodový systém a pokuty – umazávání bodů

Pokud jste již nějaké body obdrželi, nezoufejte. Za každý rok bez nehody se umazávají čtyři body a pokud tedy zvládnete tři roky nebourat, jste čistí.

Přestupek Počet udělených trestních bodů
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-1 1
   
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
   
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3
   
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
   
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 5
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
   
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
   
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Pravda o Amy Winehouse
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies